Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

LỊCH THI HỌC LẠI GIẢI TÍCH HỆ LIÊN THÔNG K19

1. Thi học lại môn Giải tích 1 (XDDDCN K19 + XDDDCN K19A QTKD++ XDDDCN K19 B QTKD+ XDDDCN K19 CĐCN&TM)
Chiều thứ 7, ngày 29/10/2016, Ca3  phòng 202A5.

2. Thi học lại môn Giải tích 2 (XDDDCN K19 + XDDDCN K19A QTKD++ XDDDCN K19 B QTKD+ XDDDCN K19 CĐCN&TM)
Chiều thứ 7, ngày 29/10/2016,  Ca 4 phòng 202A5.

3. Thi học lại Giải tích  ( CĐBộ CN&QTKD K19, CĐBộ K19)
Chiều thứ 7, ngày 29/10/2016, Ca 4, phòng 301A5.BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO

Lớp học lại: liên thông môn giải tích 2 (cô Lan dạy) học vào chiều thứ 4 (19/10/2016), lúc 14h00 tại phòng 304A2.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Lịch học lại Giải tích của các lớp hệ Liên thông

Bộ môn Toán Giải tích tổ chức học lại kỳ phụ - Hệ Liên thông kỳ 1 năm học 2016-2017 gồm các lớp:

1. Giải tích 1 (XDDDCN K19 +XDDDCN K19A QTKD +XDDDCN K19B QTKD +XDDDCN K19 CĐCN&TM)
        Buổi đầu chiều thứ 4 (tiết 8-12), ngày 05/10/2016, Phòng  305 nhà A5.
        Buổi tiếp theo sáng thứ 5 (tiết 2-6) ngày 13/10/2016,  Phòng 305 nhà A3
 
2. Giải tích 2 (XDDDCN K19 +XDDDCN K19A QTKD +XDDDCN K19B QTKD +XDDDCN K19 CĐCN&TM)
              Bắt đầu sáng thứ 3, ngày 04/10/2016,  Phòng 201 nhà A5.
              Buổi tiếp theo chiều thứ 4, ngày 12/10/2016,  Phòng 302 nhà A3.

3. Giải tích (CĐBộ CN&QTKD K19 + CĐBộ K19 )
         Bắt đầu sáng thứ 3, ngày 04/10/2016,  Phòng 201 nhà A5.
        Buổi tiếp theo chiều thứ 4, ngày 12/10/2016,  Phòng 302 nhà A3.


Ghi chú: Sinh viên cập nhật thông tin về lịch học và phòng học các buổi tiếp theo trên Blog của Bộ môn.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

THÔNG BÁO

Những sinh viên tại chức đã học lại GT1, GT2 lớp chung tháng 11-12 năm 2015 liên hệ với bộ môn để thi (SĐT: 0986362013) sau ngày thứ 4 (13/01/2016) sinh viên nào không đến thi sẽ bị điểm 0.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

THÔNG BÁO

    Thi học lại Giải tích 2 (lớp đã học tại P201 A5) 
      thi vào 14h, thứ 7 (05/12/2015) tại P803A6.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

LỊCH THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY

LỊCH THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY
TUẦN TỪ 30/11/2015-05/12/2015

1.     THỨ 5 (03/12/2015), CA 3, P. 202A8

2.     THỨ 6 (04/12/2015), CA1 + CA2: THI TẠI BỘ MÔN


3.     THỨ 7 (05/12/2015), CA 3: P. 202A8.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

THÔNG BÁO

Lớp học lại GT1, học lúc 9h30 ngày thứ 6. Phòng học liên hệ với GV: 0986362013.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

LỊCH HỌC LẠI HỌC KỲ PHỤ HỆ VHVL 
KỲ 1 NĂM 2015-2016

      Giải tích 1: Tiết 4,5,6 ngày thứ 3 (27/10/15). P 201A5
                          Tiết 10,11,12 ngày thứ  (27/10/15). P 201A5

      Giải tích 2: Tiết 7,8,9 ngày thứ 3 (27/10/15). P 201A5

(Các buổi học tiếp theo sẽ thông báo sau)

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

PHÒNG THI LẠI LT+B2+TC TUẦN TỪ 17/8/2015-22/8/2015

PHÒNG THI LẠI LT+B2+TC
 17/8/2015-22/8/2015, BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH
1.    THỨ 5, 20/8/2015, CA3: 302A2;
2.    THỨ 6, 21/8/2015, CA2: 103A2;
3.    THỨ 7, 22/8/2015, CA3: THI TẠI BỘ MÔN,
PHÒNG 803A6.